Klinisk Træning og Simulation

Hos Træning og Simulation på Amager og Hvidovre Hospital har du som medarbejder mulighed for at lære nye kliniske færdigheder, træne dem, du har brug for at forbedre og træne effektivt teamwork, hvor du lærer at indgå som aktiv teamspiller eller som teamleder.

Klinisk undervisning og træning

Det er vigtigt både for patientsikkerheden og kvaliteten af behandlingen, at alle medarbejdere på afdelingen har de kliniske færdigheder, som er relevante netop hos jer. Derfor tilbyder Klinisk Træning og Simulation undervisning og træning, der er tilpasset de aktuelle behov på den enkelte afdeling .​

Eksempler på skræddersyet klinisk undervisning og træning

  • Anvendelse af ABCDE algoritmen og EWS score i klinisk praksis 

  • Anlæggelse, anvendelse, observation og pleje af PVK 

  • Arteriepunktur og A-gas analyse 

  • Sugning af svælg og luftveje samt anlæggelse, kontrol og anvendelse af ​ventrikel og duodenalsonder 

  • Blodprøver 

  • KAD-anlæggelse på mænd 

  • Iltterapi / CPAP-behandling 

  • Færdighedskursus i anlæggelse af pleuradræn​

Teamwork og samarbejde

Som frontlinepersonale har du og dine kollegaer afgørende betydning for, hvor sikkert, godt og hurtigt patienten kommer igennem et sygdoms – og behandlingsforløb. Vi hjælper dig og dine kollegaer med at udvikle professionelle teamkompetencer, der sikrer dette.​​​

Teamtræning i egen afdeling (in-situ)​

  • In-situ betyder, at der trænes i afdelingens egne lokaler, der hvor samarbejdet og behandlinge​n normalt forgår. Formen tilbyder et detaljeret indblik i hverdagens arbejdsgange på tæt hold, hvor simulationen skaber indsigt i særlige risiko situationer og usikre overgange, der kan være mere eller mindre bevidste for afdelingens personale og ledelse. 
  • In-situ simulation kan med fordel ses som supplement med afdelingernes igangværende kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde samt optimeringen af arbejdsgange.​

Teamtræning i træningsfaciliteter

Klinisk Træning og Simulation har også teamtræning i egne træningsfaciliteter på henholdsvis Amager og Hvidovre Hospital, hvo​​r der er indrettet sengestuer, medicinrum samt undervisningslokaler og diverse fantomer, attrapper og remedier til brug i træningen.

Øget fokus ​​på sikkerhed

Mangelfuldt samarbejde, uklar kommunikation og rollefordeling er ofte er skyld i, der sker fejl og forsinkelser i patientforløb. Det viser analyser fra UTH. Med andre ord er det velkendt at menneskelige faktorer udgør en reel trussel for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. I teamtræningen arbejder vi målrettet med at øge personalets opmærksomhed på disse faktorer og træner efter anerkendte kommunikative redskaber (Sikker Mundtlig kommunikation og Crisis Ressource Management) i simulerede akutte og ikke akutte forløb.

Simulationen følges op af en eksplorerende debriefing, hvor deltagerne gennem dialog guides igennem refleksion over hændelsesforløbet.

Redaktør