Det Na­tio­na­le Le­del­ses­pro­gram på Sund­heds­om­rå­det

Det Nationale Ledelsesprogram er et landsdækkende program, som har fokus på det tværgående ledelsessamarbejde om borgeren/patienten. Ambitionen er både at træne tværgående forbedringsledelse og at skabe konkrete forbedringer af fælles borgerforløb. Såvel initiativer som deltagere udpeges via sundhedsklyngerne. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​For dig som er:​PrisVarighed​Form
Chef/leder af ledere eller mellemleder i samme ledelseskæde​
0 kr. 
Programmet strækker sig over 10 mdr. fordelt på formøder, 4  læringstræf (internater) og en afsluttende konference​
Læringstræf, tværgående ledermøder og forbedringsledelse i praksis


​​​Beskrivelse

Det Nationale Ledelsesprogram på Sundhedsområdet er et landsdækkende lederprogram, der har som ambition både at forbedre tværgående borgerforløb og at træne deltagerne i tværgående forbedringsledelse. Deltagerne bliver sammensat i teams på baggrund af initiativer, som lokale sundhedsklynger har udvalgt.

Eksempler på initiativer fra programmet:

 • ​Tværsektorielt samarbejde om den palliative borger
 • Styrket indsats for borgere med KOL
 • Styrket sammenhæng på kræftområdet 
 • Samarbejde om akutte patienter med både somatiske og psykiatriske indikationer
 • Den gode udskrivelse 
 • Tværsektoriel indsats for borgere med over vægt

Deltagerne i hvert team deler borgere og har på den måde en gensidig afhængighed og fælles ønske om forbedring. Teamet har under hele forløbet sin egen sparringspartner, som kan facilitere processen og rådgive generelt.

Der er således ikke tale om en traditionel lederuddannelse, men om at sætte hele organisationer i stand til at forbedre borger/patientforløb på tværs.

Gennemgående temaer i hele forløbet er datadreven ledelse, borger-inddragelse og ledelse på tværs.

Der afholdes et hold om året med plads til 200 ledere fra regioner, kommuner og almen praksis.

Dit udbytte​

Sammen med andre ledere på sundhedsområdet bliver du klædt på til at lede dataunderstøttet forbedringsarbejde på tværs af regioner, kommuner og almen praksis til gavn for borgere/patienter.

 • Du får en større kapacitet til at lede forbedringer i egen organisation

 • Du kvalificerer og optimerer dine borger/patientforløb undervejs i programmet

 • Du får træning i at lede forbedringsarbejde til gavn for trivslen blandt dine medarbejdere

 • Du bliver klædt på til at være spydspids for udbredelsen af en forbedringskultur, der skaber værdi for borgere/patienter og trivsel for medarbejderne

Din organisations udbytte:

 • ​Din enhed/afdeling får hul på tværgående, tværsektorielle projekter, som er væsentlige at få varetaget

 • Din afdeling/enhed begynder at integrere forbedringsarbejde i både kultur og ledelsestilgang

 • Din organisation får træning i forbedringsledelse, når du inddrager ledelseskolleger i processer, forbedringsmetoder og resultater for borgere/patienter

 • Din organisation får anledning til at give kvalitetsarbejde, ledelsesudvikling og borger/patientinddragelse strategisk retning og bliver således bedre i stand til at håndtere udfordringer i borger/patient-forløb

Målgruppe

 • Chefer/ledere af ledere fra kommuner og regioner, som arbejder med borgere/patienter på tværs af sektorer eller organisationer og disses mellemledere med direkte tilknytning til daglig drift​

 • Administrative ledere fra hospitaler/sygehuse/forvaltninger

 • Relevante funktioner fra almen praksis, fx POL konsulenter og/eller praksiskonsulenter


Tidsforbrug og forberedelse​

Forløbet består af fire læringstræf a´ to dages varighed (internater) samt en afsluttende konference. Forud for forløbet er et formøde med sparringspartner. Der bruges desuden ledelses-tid mellem læringstræffene til at lede og organisere forbedringsarbejdet og på tværgående ledelsesmøder med de andre i teamet. Herudover kan der være tidsforbrug forbundet med de tilbud som programmet stiller til rådighed, fx lokale workshops, facilitering i hjemmeorganisation, materialer og e-læringsprogrammer.


Forløbets form og indhold

Deltagerne mødes første gang til et formøde med sparringspartner i juni eller august. Herefter starter selve forløbet med læringstræf fra september-marts og en afsluttende konference i juni. ​

De tre læringstræf i efteråret sætter fundamentet metodisk for teams´ne. Der arbejdes med at sætte realistiske, fælles mål, med inddragelse af relevante medarbejdere og med planlægning af fremdriften. Deltagerne lærer hinanden og hinandens organisationer og udgangspunkter at kende.

Efter årsskiftet er teamet klar til at tage hul på de afprøvninger, der skal forbedre borger-forløbet, og der arbejdes med at lede og organisere forbedringsarbejdet i praksis.

I marts er der et tjek-in læringstræf, hvor der samles op på erfaringer med det fælles ledelsesarbejde.

Programmet afsluttes i juni, hvor deltagerne på konferencen "Spræng Rammerne" præsenterer deres resultater for indbudte gæster.

Se en uddybning af indholdspunkterne her:​ Forløbsoversigt - Det Nationale Ledelsesprogram

Arbejdsformen undervejs på læringstræffene er en veksel-virkning mellem oplæg fra scenen og processer på hele holdet, samt tid til at arbejde i selve teamet. Herudover er tiden mellem læringstræffene en integreret del af læringen og udviklingen, - her arbejdes der med forbedringsinitiativet i praksis understøttet at sparringspartner og diverse tilbud.​​

Tilmelding

Tilmelding til programmet Det Nationale Ledelsesprogram på Sundhedsområdet foregår via Region Midtjyllands kursusportal.

Tilmeld dig ​programmet på Region Midtjyllands kursusportal​​

Vær opmærksom på, at du kun kan tilmelde dig, hvis du er udpeget via din lokale sundhedsklynge. ​​

 Kontakt

​​Spørgsmål om indhold:​

Tina Fischer
Chefkonsulent 
telefon 2143 1351 
Skriv til Tina Fischer (undlad at sende fortrolige eller følsomme oplysninger)​

 Datoer og forløbsoversigt

Der er 1 hold om året.

Se datoerne for de 9 fremmøde-dage på tilmeldingssiden:Region Midtjyllands kursusportal​

Forløbsoversigt - Det Nationale Ledelsesprogram.pdf

Redaktør